open/close

Luokka 3 - Palavat nesteet

Jotkin palavat nesteet on jalostettu raakaöljystä. Tällaisia ovat esim. bensiini ja kerosiini. Muut ovat teollisesti valmistettuja, kuten esim. alkoholit.

Class 3 Flammable liquidPalavat nesteet höyrystyvät lämmetessään. Mitä lämpimämpää neste on, sitä nopeammin höyryä muodostuu. Höyry on näkymätöntä ja aina huomattavasti painavampaa kuin ilma. Se sekoittuu helposti ilman kanssa, valuu aina alaspäin ja kerääntyy mahdollisiin painanteisiin ja kuoppiin. Kun höyryä on ilmassa riittävästi, se palaa tai räjähtää sytytettäessä tai saadessaan jostain kipinän.

Leimahduspiste on lämpötila, jonka yläpuolella neste vapauttaa juuri riittävästi höyryä muodostaakseen ilman kanssa seoksen, joka on mahdollista saada palamaan. Mitä alhaisempi leimahduspiste, sitä suurempi on luonnollisesti syttymisvaara. Esimerkiksi bensiinin leimahduspiste on -40°C, joten se palaa jo aivan normaaleissa lämpötiloissa. Dieselöljyn leimahduspiste on +65°C, joten sitä on kuumennettava, jotta se palaisi.

Itsesyttymislämpötila on lämpötila, jossa höyry syttyy itsestään ilman sytytyslähdettä. Itsesyttymislämpötila on huomattavasti korkeampi kuin leimahduspiste. Esimerkiksi bensiinin itsesyttymislämpötila on +300°C.

Palavat nesteet jaetaan alaryhmiin luokituskoodinsa ja leimahduspisteensä perusteella. Sieltä ja aineiden ominaisuuksista määräytyy pakkausryhmäksi I, II tai III.

Pakkausryhmät ovat tällä perusteella seuraavat:

 Pakkausryhmä  Leimahduspiste Kiehumisen alkamispiste 
 I  ≤ 35°C
 II  < 23°C  > 35°C
 III  ≥ 23°C ja ≤ 60°C
 > 35°C